Sarbjit Kaur
Sarbjit Kaur
Parm Jeet Bhagotra
Parm Jeet Bhagotra
Mohinder Kaur Sohi
Mohinder Kaur Sohi
Kanchan Jain
Kanchan Jain
Surjit Singh Sra
Surjit Singh Sra
Jamna Devi
Jamna Devi
Mangat Ram
Mangat Ram
Nasib Jassal
Nasib Jassal
Piara Hayre
Piara Hayre
Savitri Chhabra
Savitri Chhabra
Jeet Singh Athwal
Jeet Singh Athwal
 Gurdev Rai

Gurdev Rai

K Rani
K Rani
Bishan Dass
Bishan Dass
Ram Piari
Ram Piari
Baldev Dheiman
Baldev Dheiman
Banso Dheiman
Banso Dheiman
Kulwant Kaur Bhamra
Kulwant Kaur Bhamra
Gurmail Singh Bhamra
Gurmail Singh Bhamra
Usha Rani Ghai
Usha Rani Ghai
Kulwinder Bhogal
Kulwinder Bhogal
Balbir Singh Jandu
Balbir Singh Jandu
Darshan Kaur Jandu
Darshan Kaur Jandu
Harjinder Singh Kalsi
Harjinder Singh Kalsi
Amarjit Kaur Kalsi
Amarjit Kaur Kalsi
Mohan Lal Sharma
Mohan Lal Sharma
Kanta Sharma
Kanta Sharma
 Gurnam Singh Badhan

Gurnam Singh Badhan

Nirmal Devi Bhatia
Nirmal Devi Bhatia
 German Singh  

German Singh 

 Raghwir Kaur

Raghwir Kaur

Prem Pal
Prem Pal
Surjit Singh Sond
Surjit Singh Sond
Paramjit Kaur Sond
Paramjit Kaur Sond
 Baldev Ram Main

Baldev Ram Main

Janak Raj
Janak Raj
 Lal Main

Lal Main

 Jograj Lard

Jograj Lard

 Kundan Kaur

Kundan Kaur

 Rani Gundu

Rani Gundu

 Anoop Grewal

Anoop Grewal

 Roshan Jain

Roshan Jain

 Shiv Sharma

Shiv Sharma

Bhajan Kaur
Bhajan Kaur
Joginder Kaur
Joginder Kaur
 Joginder Phokela

Joginder Phokela

 Satinder Phokela

Satinder Phokela

 Jagdish Asar

Jagdish Asar

 Suraksha Asar

Suraksha Asar

 Jagjit Singh Bahra

Jagjit Singh Bahra

 Dwarki Kainth

Dwarki Kainth

 Kamaljit Multani

Kamaljit Multani

 Nashat Ran Lard

Nashat Ran Lard

 Surinder Singh

Surinder Singh

 Resham Kaur

Resham Kaur

 Faqir Singh

Faqir Singh

Harbans Kaur
Harbans Kaur
 Surrender Singh Badhan

Surrender Singh Badhan

 Swaran Kaur

Swaran Kaur

 Pastor Hari Kaul

Pastor Hari Kaul

 Samarjit Sidhu

Samarjit Sidhu

Kamla Kalsi
Kamla Kalsi
Sukhjeet Sra
Sukhjeet Sra
Yashpal Kalsi
Yashpal Kalsi
 Chaman Sandhi

Chaman Sandhi

Rashpaul Kaur Juss
Rashpaul Kaur Juss
Kalwinder Halaith
Kalwinder Halaith
Mukhtiar Halaith
Mukhtiar Halaith
Harbhajan Kaur Randhawa
Harbhajan Kaur Randhawa
 Krishna Devi

Krishna Devi

 Shinda Singh

Shinda Singh

Ranjit Kaur Dhanjal
Ranjit Kaur Dhanjal
Piari Mehmi
Piari Mehmi
 Salgram Dass

Salgram Dass

 Vidisa Midha

Vidisa Midha

Sarbjit Kaur
Parm Jeet Bhagotra
Mohinder Kaur Sohi
Kanchan Jain
Surjit Singh Sra
Jamna Devi
Mangat Ram
Nasib Jassal
Piara Hayre
Savitri Chhabra
Jeet Singh Athwal
 Gurdev Rai
K Rani
Bishan Dass
Ram Piari
Baldev Dheiman
Banso Dheiman
Kulwant Kaur Bhamra
Gurmail Singh Bhamra
Usha Rani Ghai
Kulwinder Bhogal
Balbir Singh Jandu
Darshan Kaur Jandu
Harjinder Singh Kalsi
Amarjit Kaur Kalsi
Mohan Lal Sharma
Kanta Sharma
 Gurnam Singh Badhan
Nirmal Devi Bhatia
 German Singh  
 Raghwir Kaur
Prem Pal
Surjit Singh Sond
Paramjit Kaur Sond
 Baldev Ram Main
Janak Raj
 Lal Main
 Jograj Lard
 Kundan Kaur
 Rani Gundu
 Anoop Grewal
 Roshan Jain
 Shiv Sharma
Bhajan Kaur
Joginder Kaur
 Joginder Phokela
 Satinder Phokela
 Jagdish Asar
 Suraksha Asar
 Jagjit Singh Bahra
 Dwarki Kainth
 Kamaljit Multani
 Nashat Ran Lard
 Surinder Singh
 Resham Kaur
 Faqir Singh
Harbans Kaur
 Surrender Singh Badhan
 Swaran Kaur
 Pastor Hari Kaul
 Samarjit Sidhu
Kamla Kalsi
Sukhjeet Sra
Yashpal Kalsi
 Chaman Sandhi
Rashpaul Kaur Juss
Kalwinder Halaith
Mukhtiar Halaith
Harbhajan Kaur Randhawa
 Krishna Devi
 Shinda Singh
Ranjit Kaur Dhanjal
Piari Mehmi
 Salgram Dass
 Vidisa Midha
Sarbjit Kaur
Parm Jeet Bhagotra
Mohinder Kaur Sohi
Kanchan Jain
Surjit Singh Sra
Jamna Devi
Mangat Ram
Nasib Jassal
Piara Hayre
Savitri Chhabra
Jeet Singh Athwal

Gurdev Rai

K Rani
Bishan Dass
Ram Piari
Baldev Dheiman
Banso Dheiman
Kulwant Kaur Bhamra
Gurmail Singh Bhamra
Usha Rani Ghai
Kulwinder Bhogal
Balbir Singh Jandu
Darshan Kaur Jandu
Harjinder Singh Kalsi
Amarjit Kaur Kalsi
Mohan Lal Sharma
Kanta Sharma

Gurnam Singh Badhan

Nirmal Devi Bhatia

German Singh 

Raghwir Kaur

Prem Pal
Surjit Singh Sond
Paramjit Kaur Sond

Baldev Ram Main

Janak Raj

Lal Main

Jograj Lard

Kundan Kaur

Rani Gundu

Anoop Grewal

Roshan Jain

Shiv Sharma

Bhajan Kaur
Joginder Kaur

Joginder Phokela

Satinder Phokela

Jagdish Asar

Suraksha Asar

Jagjit Singh Bahra

Dwarki Kainth

Kamaljit Multani

Nashat Ran Lard

Surinder Singh

Resham Kaur

Faqir Singh

Harbans Kaur

Surrender Singh Badhan

Swaran Kaur

Pastor Hari Kaul

Samarjit Sidhu

Kamla Kalsi
Sukhjeet Sra
Yashpal Kalsi

Chaman Sandhi

Rashpaul Kaur Juss
Kalwinder Halaith
Mukhtiar Halaith
Harbhajan Kaur Randhawa

Krishna Devi

Shinda Singh

Ranjit Kaur Dhanjal
Piari Mehmi

Salgram Dass

Vidisa Midha

show thumbnails